Jakie rodzaje dofinansowania oferuje Unia Europejska?

Unia Europejska od lat wspiera rozwój gospodarczy państw członkowskich, w tym Polski, poprzez różnorodne programy dofinansowania. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania środków na rozwój swojej działalności, inwestycje czy tworzenie nowych miejsc pracy. 

Fundusze strukturalne i inwestycyjne

Jednym z głównych źródeł dofinansowania dla polskich przedsiębiorców są fundusze strukturalne i inwestycyjne, które mają na celu zmniejszenie różnic w rozwoju gospodarczym pomiędzy poszczególnymi regionami Unii. W ramach tych funduszy dostępne są m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójności. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki na realizację projektów z zakresu innowacji, ochrony środowiska, infrastruktury czy edukacji. Warto dodać, że fundusze te są przekazywane przez instytucje krajowe, takie jak ministerstwa czy agencje rządowe, które organizują konkursy na najlepsze projekty.

Programy tematyczne

Unia Europejska oferuje również wsparcie w ramach programów tematycznych, które są dedykowane konkretnym sektorom gospodarki lub grupom beneficjentów. Przykładem takiego programu jest Horyzont 2020, który skierowany jest do naukowców, przedsiębiorców oraz innych podmiotów zajmujących się badaniami i innowacjami. W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów badawczych, tworzenie konsorcjów czy rozwój nowych technologii. Innym przykładem jest program COSME, który wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie, m.in. poprzez udzielanie gwarancji na pożyczki czy wsparcie w ekspansji na rynki zagraniczne.

Wsparcie dla rolnictwa i obszarów wiejskich

Sektor rolniczy i obszary wiejskie również korzystają z funduszy unijnych. W ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) Unia Europejska oferuje wsparcie dla rolników, producentów żywności oraz organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dofinansowanie  z Unii można otrzymać m.in. na modernizację gospodarstw rolnych, tworzenie grup producentów czy realizację projektów z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Ponadto, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dostępne są środki na inwestycje w infrastrukturę, rozwój lokalnych społeczności czy wsparcie dla młodych rolników.